Úvahy


HISTÓRIA KARIKATÚRY V BÝVALOM ZSSR

napísal: Vladimír KAZANEVSKY

Vladimir Kazanevsky

(Abstrakt)

Tento článok hovorí o vývoji karikatúry v Sovietskom zväze. Zahŕňa hlavné etapy vývoja umenia grafických karikatúr pred a po revolúcii 1917. Článok kritizuje socialistický realizmus ako jedinú tvorivú metódu sovietskych umelcov a chybnú prax implantácie ideológie v umení. Autor cituje dôvody vysvetlenia, prečo bola karikatúra zneužívaná na “škrabácku” prácu, analyzuje obnovenie tohto umenia v neskorých 60-tych rokoch a skúma zdroje nových trendov, ako sú karikatúry paradoxu alebo absurdné karikatúry.

Lacné populárne tlače „lubok“ môžu byť považované za prvé ruské karikatúry, ktoré sa objavili pod vplyvom zábavných nemeckých kresieb v sedemnástom storočí. Jedna z najvýraznejších tlačí sa volá “Myši pochovávajú mačku” a predstavuje žartovný sprievod, ktorý cár Peter I. usporiadal v Petrohrade.

Kresby umelca L. Venecianova, ktorý redigoval “Karikaturistický časopis pre rok 1808” boli prvými originálnymi karikatúrami v Rusku. V tom istom roku bolo zastavené vydávanie tohto časopisu z dôvodu relatívne neškodných kresieb zobrazujúcich hodnostárov – byrokratov. Maliari I. Ivanov a I. Terebenev reagovali na Napoleonovu inváziu do Ruska vlasteneckými dielami; neskôr bolo vydaných 43 hárkov karikatúr.

V roku 1846 začala vychádzať humoristická zbierka „Jeralaš” (Kotrmelec). Jej prispievateľmi boli M. Nevachovič a ďalší umelci, ktorých tvorba bola ovplyvnená francúzskymi karikaturistami.

Umelec N. Stepanov bol jedným z najvýraznejších karikaturistov devätnásteho storočia. Jeho diela sa odlišovali od nekonečne triviálnych vulgárnych karikatúr a plagiátorských hárkov napodobňujúcich francúzske karikatúry z hľadiska ich remeselného spracovania. Umelec ukázal svoju invenciu a majstrovstvo v oblasti vlasteneckých karikatúr; v karikatúrach predstavujúcich Napoleona III sa Stepanovovi podarilo stelesniť všetky jedinečné zvláštnosti školy Domiet, považované v tom období za najvyšší výkon v oblasti kreslenia. Avšak v čase divokého cárskeho teroru v Rusku boli karikatúry pevne držané v medziach predpísaných tzv. „Tretím oddelením“; zohrávali len zábavnú úlohu, v najlepšom prípade kritizovali sociálne podmienky.

V roku 1861 šéf Tretieho oddelenia gróf Bludov vydal rozkaz, aby boli preverené všetky rytiny ešte pred ich uverejnením. Dokonca aj neškodné karikatúry N. Stepanova, P. Boklevského, V. Timma a M. Nevského boli zakázané. Lacné populárne publikácie a tlačiarenské dosky boli v celom Rusku zničené. Moskovský generálny guvernér Zakrevskij horlivo nariadil vlastníkom tovární rozsekať na kúsky všetky staré medené dosky. Boli z nich odliate zvony. Tak nastal úpadok karikatúry. Skutočné diela karikatúry boli stratené medzi nudnými prácami napodobiteľov, ktorí čerpali priamo z diel slávnych umelcov; tieto prípady bol obzvlášť časté vo vlasteneckých karikatúrach.

Rast v umení karikatúry nastal v neskorých 1860-tych rokoch. Stepanov uverejnil album “Familiars”, ale jeho prvé vydanie rozlišuje medzi zábavnými karikatúrami, ktoré vyvolávali opatrný smiech, a spoločensky významnými karikatúrami, ktoré zohrávali vedúcu úlohu pri obnove spoločenského života. Stepanov stanovil ciele a zámery novej karikatúry: “… popieranie lži vo všetkých jej prejavoch v živote i v umení”, a tak sa pod jeho vplyvom stala karikatúra výraznejšou a aktívnejšou.

Počiatok dvadsiateho storočia priniesol obnovený záujem o umenie karikatúry; v tom období sociálna aktivita más prudko vzrástla. V roku 1905 sa objavilo viac ako 400 satirických časopisov a novín.

Avšak v podmienkach prísnej cenzúry rad týchto časopisov zmizol hneď po jednom alebo dvoch vydaniach. Redaktori a umelci boli priebežne pokutovaní a uväznení orgánmi. Brilantné karikatúry prominentných umelcov V. Serova, B. Kustodieva, a I. Bilibina možno nájsť v satirických časopisoch toho obdobia. Len málo z tých mnohých stoviek časopisov prežili po porážke prvej ruskej revolúcie a opozičná karikatúra ukončila na určitý čas svoju existenciu.

V roku 1917 zvíťazila v prácach karikaturistov nová téma. Rusko po páde monarchie zo strachu stíchlo, prerušilo svoju činnosť a potom naraz vstalo z mŕtvych v potlesku novému režimu. Moskovský časopis Budiľnik (Budík) zmenil svoj názov na Svobodny Budil’nik (Slobodný budík). Petrohradský týždenník Novy Satirikon uverejnil prvý dodatok pod názvom Ešafot (Lešenie). Orgie politickej karikatúry bez cenzúry sa všeobecne rozšírili. Kresby z toho obdobia si robili vtipy nie iba z konkrétnych javov, ale aj z necnosti zastaralého sociálneho systému. Prvé karikatúry boli uverejnené v boľševických novinách Pravda v roku 1912. Vykazujúc nízku umeleckú úroveň, tieto karikatúry zohrávali dôležitú úlohu v politickej propagande. Tento trend určuje jednotný smer sovietskej karikatúry po mnoho rokov.

Hneď v predvečer Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v roku 1917, moskovský novinár predpovedal nástup dekadencie umenia: “Politický život odháňa najnadanejších ľudí zo všetkých oblastí umenia a bude nasledovať dekadencia”. Medzitým kultúrny život získal mimoriadnu intenzitu v pooktóbrovom období. Vznikli prvé sovietske satirické noviny a časopisy: Solovey (Slávik), Krasny Diavol (Červený diabol), Begemot (Hroch), Lapot (Sandál), Puška, Smechač (Smiech). Zároveň nadaní karikaturisti, ktorých mená boli v krajine všeobecne známe pred revolúciou, prispievali do antibolševických časopisov Bič a Satirikon. Ale už v prvých rokoch sovietskej moci boli nezhody energicky odstránené a v roku 1918 tieto časopisy prestali existovať, množstvo karikaturistov muselo emigrovať a iní nadviazali spoluprácu so sovietskymi vydavateľstvami.

História karikatúry v Sovietskom zväze súvisí s budovaním socialistickej spoločnosti. Komunistická strana vnútila svoju ideologickú orientáciu celej krajine, nemilosrdne odstraňovala nežiadúce prejavy v umení a riadila tvorivú činnosť umelcov.

V roku 1922 bol založený satiristický časopis Krokodil a jeho zakladateľ K. Jeremejev vyzval svojich umelcov, aby sa venovali výhradne službe proletárskemu umeniu. Napísal: “Priatelia, budeme pracovať iným spôsobom. Noviny o každodenných potrebách pracovníkov nám pomôžu…. Často sa vyrába čistý humor. Životné fakty, dôveryhodné udalosti, pozoruhodne ostré rozhovory v obchode, obchod a ulice musia byť základom karikatúry”. Karikatúry D. Moora, V. Deniho, M. Čeremnycha, Kukryniksy, L. Brodatyho a pod. sa objavili v prvých vydaniach časopisu.

Potom Stalinova diktatúra tridsiatych rokov pritvrdila cenzúru a trend podriadiť umenie “najvyšším” záujmom značne vzrástol. Karikatúry počas prvej päťročnice brojili proti tým, ktorí boli Stalinovou vládou vyhlásení za nepriateľov sovietskeho štátu. Ideologická orientácia tvorivej práce bola zdôraznená v uznesení Všeruskej komunistickej strany (boľševikov) 23. apríla 1932 – zmena orientácie literárnych a umeleckých organizácií a priame inštrukcie o socialistickom realizme ako jedinej metóde v Sovietskom umení.

“Formalizmus” a “naturalizmus” v umení boli podrobené ostrej kritike v stĺpčekoch straníckej tlače, keďže všetka tlač v krajine patrila v skutočnosti komunistickej strane. V polovici tridsiatych rokov došlo k radikálnej zmene v sovietskej grafike: silná skupina umelcov-realistov bol prekonaná a všetky práce, ktoré nezodpovedali socialistickému realizmu boli vylúčené. Tento trend určil rozvoj satirickej grafiky. Karikaturisti dosahovali vysokú profesionálnu úroveň, ale boli udržiavaní v medziach tém povolených cenzúrou.

Karikatúry sa stali ilustráciami správ v novinách a časopisoch. Obmedzenie tvorivej slobody značne znížilo umeleckú úroveň karikatúr. Nepreberné množstvo stereotypných postáv britských levov, strýčkov Samov, kolonizátorov s prilbami na hlavách, rasistov v oblečení Ku-Klux-Klanu, “žralokov imperializmu”, poberateľov úplatkov s nastavenými dlaňami. Všetky obrázky boli doplnené veľkým množstvom titulkov. Takýto fenomén stereotypov čiastočne pripadá na kolektívy “prosperujúce” v satirických periodikách (rovnako ako v niektorých organizáciách spisovateľov). Tzv. témisti (tí, ktorým boli dané vopred stanovené témy) vytvorili témy pre kresby prejednávané na zasadnutiach redakčnej rady. Témy schválené pre publikáciu boli spracovávané umelcami, ktorí sami často nevymýšľali témy vôbec. Tematická karikatúra sa ocitla rýchlo v katastrofálnom stave. B. Jefimov, veľmi slávny sovietsky satirik, opísal prácu “karikaturistov-žurnalistov” takto: “… tu tvorivý výrobný proces predstavuje hodiny a minúty, skôr ako dni a týždne … práca často musí byť vytvorená v zhone, v prítomnosti posla, alebo obrázok musí byť vytvorený v redakcii pri pohľade na najnovšie správy TASS [tlačová agentúra sovietskeho zväzu]. Teda tvorivý proces sa stáva “tvorivo výrobným”, karikaturisti sa museli zmeniť z umelcov na škrabákov.

Počas druhej svetovej vojny karikatúry podporovali vlastenecký duch sovietskeho ľudu. Satirické pútače a Okná TASS (umelci Kukryniksy, V. Deni, M. Čeremnych, N. Radlov a ďalší) a satirické kresby v novinách a časopisoch odhaľovali nenávideného nepriateľa.

Neskôr, v povojnových rokoch, bola hlavná úloha sovietskych karikatúr rovnaká – politická propaganda. L. Samojlov, umelec-karikaturista, charakterizuje úspechy sovietskych karikatúr takto: Bol začiatok šesťdesiatych rokov. Komunistická strana prijala uznesenie pre ďalšie zlepšenie poľnohospodárstva, proti neduhom znevýhodňujúcim jeho vývoj, a karikaturisti, majúci vlastnú energiu pri dokončovaní vecí, reagovali monotematickou výstavou “Odburiňovanie”. Umelci-karikaturisti a básnici-satirici odpovedali rýchlosťou blesku na pirátske prekračovanie hraníc ZSSR americkými prieskumnými lietadlami “U2” špeciálnou výstavou prezentujúcou zhromaždené karikatúry. Komunistická strana prijala historické uznesenie rozvíjať chemický priemysel v našej krajine. A reakcia bola okamžitá – výstava a rad plagátov, volajúcich spojiť všetky svoje sily na splnenie tohto uznesenia. (Samojlov 1976: 65)

Súčasne bol v ZSSR vysoko cenený tzv. “čistý humor”. “Grafické vtipy” alebo “zábavné maličkosti” bolo obvyklé označenie pre satirické kresby. Sovietski kritici a karikaturisti sami nemali záujem o karikatúru absurdna spolu s abstrakcionizmom, pop artom, avantgardou, a inými žánrami umenia. Západní klasici boli nielen zamietnutí, ale neboli pochopiteľní, keďže boli “buržoáznym” umením ako celok. Slávny sovietsky karikaturista L. Samojlov kritizoval umelcov M. Henryho a R. Topora vo svojej knihe “Karikatúry, karikaturisti, čitatel“. Napísal: Henryho kresby sú predchnuté ponurým, záhrobným humorom … Nahý muž pojedá svoju vlastnú ľavú ruku, potom pravú, potom obe nohy. A apoteóza prichádza: hlava s vyplazeným jazykom, s očami vyzerajúcimi, že musia vypadnúť z jamôk. Robiac, čo je v jeho silách, možno ohadne “tému”: o tomto mužovi sa hovorí, že robí svoj život biednym prostredníctvom obťažovania… Toporova netvorivá činnosť je charakterizovaná smrteľnou nenávisťou k človeku ako celku. Spôsob, odporný sám o sebe, štylizovaný v chudobných stredovekých rytinách (“retro?”) alebo v zlých amatérskych ilustráciách z bulvárnej tlače v závere minulého storočia (“gýč?”). Ruky vypichujúce oči, päste prehýbajúce ľudské tváre, ako by sa jednalo o vankúš, tváre strúhané, ako keby to boli zemiaky – v skutočnosti všetko to bolo prezentované umelcom s patologickým potešením. (Samojlov 1976: 87)

Vzbudzuje to dojem, že skutočný filozofický zmysel tvorby klasikov západnej karikatúry ostáva pre L. Samojlova skrytý. Práce, ktoré nezodpovedajú socialistickému realizmu boli v tej dobe ostro kritizované a bolo zakázané ich verejné vystavovanie. Avšak v období Chruščovovského otepľovania sa vo vývoji sovietskej karikatúry objavil nový trend. Nová karikatúra mala síce vzhľad tradičných karikatúr, ku ktorým sa spravidla dodávali vysvetľujúce popisky objasňujúce “tému”. Vysvetľujúce popisky vrhali svetlo na “tému” a dopĺňali výtvor – naozaj slabé karikatúry boli dopĺňané titulkami nielen v rámci kresieb, ale tiež vysvetľujúcou legendou pod obrázkom. Poďme sledovať zdroje tohto javu.

Pôvod tzv. karikatúry absurdity alebo karikatúry paradoxu (neexistuje presnejší termín) – nazývaných v ZSSR “mlčiace” karikatúry – môže zrejme siahať do polovice tridsiatych rokov v USA. Ich pôvod je však veľmi komplikovaný. Ich vznik bol úplne pripravený rýchlym pokrokom v umení na začiatku storočia. Schopenhauerova doktrína prekonania racionality a odrazu podstaty myšlienky v umeleckých dielach; Bergsonova intuícia; “konceptualismus kubistov”; divizionizmus futuristov; nelogické témy metafyzických obrazov; intenzifikácia výrazu ako umelecká metóda expresionistov, “logika snov“, “tvorivosť ako jav podvedomia surrealistov“, umenie absurdna odlúčené od spoločnej logiky a rozumu; prehodnotenie umeleckej tvorivosti v súvislosti s rozpadom zásady odrážať realitu umeleckými prostriedkami, nedbalosť stavieb a designu – to všetko spoločne vydláždilo cestu pre inovatívne myšlienky v umení karikatúry.

Jacques Lefeuvre, slávny teoretik umenia karikatúry sa domnieva, že súčasná karikatúra bola vytvorená pod vplyvom surrealizmu. “Pohyb surrealizmu”, píše Lefeuvre, “urobil myseľ pripravenou prijať podivnosť sveta a potom zistiť, že svet nie je tak racionálne navrhnutý ako sme tomu verili predtým” (Dmitrieva 1973: 256). Avšak, je potrebné poznamenať, že moderní karikaturisti sú do značnej miery ovplyvnení umením absurdna. Tento vplyv sa odráža najmä v štylistických metamorfózach karikatúry. Umenie absurdna berie do úvahy filozofickú antropológiu existencializmu vyjadrenú vo výroku Heideggera: “Každý sa stáva podobným tomu druhému. Pobyt blízko seba rozpúšťa absolútne vlastnú existenciu v spôsobe života ostatných tak, že ostatní oslabujú ich jedinečnosť a definíciu“. Odtiaľ pochádza deindividualizačná metóda Divadla absurdných hrdinov, ktorí často nemajú žiadne meno (Beckettov Bezmenný) alebo rôzni hrdinovia majú rovnaké meno (lonescov Jack alebo Plešatá sopranistka). Jednou z charakteristík štylistickej metamorfózy karikatúry je deindividualizácia hrdinov. Na rozdiel od tradičných cartoons, ktoré sa vyznačujú živým zosobnením hrdinov, charakter bezslovných karikatúr je veľmi podobný v ich vzhľade – napríklad, davy jednotlivých umelcov, prívržencov tradičnej školy, sa skladajú z množstva karikovaných starcov, mužov, žien, detí. Davy v prácach stúpencov novej karikatúry sú znázornené ako štylizované nadmerné skupiny maličkých ľudí, cítiacich akúsi vnútornú jednotu. A každý autor si volí svojich vlastných štylizovaných hrdinov, líšiacich sa od postavičiek ďalších maliarov (ľudia znázornení jedným karikaturistom majú obrovské smiešne nosy, krátke nohy, veľké chodidlá, malé ruky, ľudia znázornení ďalším umelcom majú malé hlavy, sú územčistí, …).

Tak či onak, moderní kresliari pokračujú vo svojej tvorbe v zmysle hlavných princípov umenia absurdna. Mnoho brilantných karikatúr umelcov so stálou reputáciou v humoristickej grafike sa podobá zmrazeným scénam z hier divadla absurdna.

Hlavný rozdiel moderných karikatúr od tých tradičných vidíme v identifikácii s kontrastnými prístupmi lonesca a Brechta v tvorbe. lonesco napísal, “… realizmus, či už je socialistický, alebo nie, zlyháva v reprodukcii skutočnej reality. Robí realitu užšou, falšuje, predstavuje ju v nesprávnej perspektíve.” Uznávajúc Brechta za svojho ideologického oponenta, lonesco poukazuje na to, že: “Nemám rád Brechta nie len preto, že je didaktický, ideologický. On nie je primitívny, je naivný. On neposkytuje nič na meditáciu, on sám je odrazom, ilustráciou ideológie, neučí ma nič, on len opakuje.” (Kulikova 1980: 176)

Spolu s burleskným vývojom umenia a metamorfózami humoru pokračuje jeho vývoj. Vedecký a technický pokrok so životom v svižnom tempe, lavínou informácií padajúcou na človeka buduje nový spôsob života. “Mlčiace” karikatúry úspešne spĺňajú požiadavky doby. Celkový smer umenia karikatúry sa preorientováva, prejavuje sa výhradne smerom von v štylizovaných metamorfózach. Zásadnú zmenu použitia konkrétnych satirických obrázkov v logických konštrukciách v nelogickej “podvedomej” tvorbe, založenej na symbolickej sérii, od riešení bežných problémov najmä satirickej povahy až po filozofické chápanie reality, od trendu stereotypného myslenia po archetypálne myslenie (tu je spoločný trend vývoja modernej karikatúry, satirická grafika v novinách a časopisoch zohráva a bude zohrávať aplikovanú úlohu vo väčšej miere). Hlavný hrdina karikatúry – človek – konvertuje z konkrétneho satirického obrázku na symbol, ktorého názov je “Človek”. Vstup do novej evolučnej fázy – karikatúra vznáša nárok na svoju existenciu ako samostatného žánru umenia. Umelecká hodnota tohoto problémového grafického umenia vzrastá – taký popis by sa dal určite použiť pre najlepšie vzorky karikatúry “bez slov”. Podstata nápadov v ich paradoxnom odraze, prijateľná na podvedomej úrovni, je vlastná dielam najlepších moderných autorov, ako sú najmä M. Henry, R. Topor, S. Steinberg, J. Terber, R. Serle a A. Born.

Krajina, ktorá ukázala svetu monštruózne príklady absurdných situácií, v ktorej sa absurdita zmenila na skutočnosť a realita sa zmenila na absurdno, tvorila v polovici 60-tych rokov karikatúry “bez slov” pod vplyvom umenia absurdna. “Mlčiace” karikatúry sa vydali na dlhú cestu: z USA cez západnú Európu do východnej Európu a nakoniec do ZSSR. Nová karikatúra bola nepriateľsky prijatá zo strany sovietskych kritikov a karikaturistov staršej generácie v úradných satirických časopisoch, ale bola všeobecne uznávaná mladou inteligenciou. Tzv. “Klub 12 stoličiek” bol zakladateľom novín Literaturnaja Gazeta (Literárne noviny), ktoré sa objavili v roku 1967 a mohli by byť považované za kolísku karikatúry “bez slov”. V. Peskov bol jedným z najaktívnejších a najnadanejších tvorcov Čudaki (kľučky) – karikatúry pod týmto názvom boli a sú publikované v týchto novinách. S. Ťunin, L. Tiškov, V. Rozancev a V. Bogorad by mali byť považovaní za tých, ktorí dali novú tvár sovietskej karikatúre. M. Zlatkovskij, ktorý bol ocenený mnohými medzinárodnými cenami, môže byť uznaný za vodcu grafických umelcov (jeho obľúbeným umelcom je R. Topor).

Z roka na rok sa “mlčiace” karikatúry bez slov stávajú stále populárnejšími v ZSSR. V mnohých mestách boli zakladané Kluby karikaturistov; nedávno boli každoročne organizované desiatky výstav; katalógy a vybrané karikatúry boli uverejnené.

Avšak v súčasnosti je možné pozorovať pokles v umení karikatúry. Zdanlivá jednoduchosť uvedenia predstavy do humoristickej kresby priťahuje do tohto žánru celý rad amatérov. Denne až 100 karikatúr je uverejnených v našich novinách a časopisoch. Väčšina z nich sú zlé napodobeniny diel popredných majstrov. Stereotyp v myšlienkach, prejavy tzv “kolektívneho nevedomia” obsiahnuté v tvorbe karikaturistov vedú k “opakovaniu” (nezaoberáme sa tu priamym plagiátorstvom). A ak takéto javy nemôžu byť považované za pôžičky z iných žánrov umenia (spomeňme si, že Puškin dal tému nesmrteľnému dielu “Mŕtve duše” od Gogola), potom v grafickom umení je opakovanie nezmyslom, pretože karikatúra je heuristická sui generis. Poznáme prípad, kedy súčasne s vynálezom zápisnice, bola uverejnená karikatúra nesúca rovnakú myšlienku. Fenomén “opakovania” nadobudol takú obvyklú povahu, že tie isté myšlienky boli znázornené desiatkami rôznych umelcov. Napríklad jeden zberateľ v ZSSR získal viac ako 1000 humoristických kresieb na tému neobývaných ostrovov.

Povrchná analýza ukazuje, že profesionálni umelci sú zriedkavosťou medzi modernými karikaturistami. Jedná sa predovšetkým o vysokoškolských absolventov rôznych disciplín: medicína, fyzika, architektúra, atď. Ale väčšina z nich sú inžinieri, čo znova zdôrazňuje heuristickú povahu karikatúr.

Moderná humoristická a satirická grafika je neobvyklým fenoménom. Majúc aj inú ako čisto zábavnú úlohu, karikatúra pomocou nadsádzky a paradoxu predstavuje zjavnú nezmyselnosť javov viažucich sa k modernej spoločnosti, ktoré sú v súlade s výrokom veľkého N. Bohra, ktorý povedal, že: …myšlienky by mali byť dostatočne bláznivé, aby sa stali pravdivými.

Boj moderných umeleckých karikatúr so zlom spočíva v odhalení negatívnych javov alebo, čo má ešte väčší význam, v odhalení negatív vyplývajúcich z pozitív a nakoniec pri raste negatív vznikajúcich pod rúškom absurdna. Kým vtipný Guilrait a ruský Fedotov zomreli v psychiatrických liečebniach, F. Goya a 0. Domiet stratili na konci svojho života zrak a Weber bol popravený. Umenie karikatúry, skromný vojak v boji s Veľkou ríšou zla, je bdelý k tomu, čo sa deje.

Vladimír KAZANEVSKY

(autor je renomovaný ukrajinský karikaturista, teoretik Cartoon Art a vyhľadávaný lektor)

*****

Referencie:

Abramsky, N.: Smiech silných mužov. Moskva: Iskusstvo, 1977

Dmitrieva, N.: Humor paradoxov. Moskva: Inostrannaja Literatura 6, 1973


Komentáre sú uzavreté.